fbpx

CYBERMISTRZ

Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego nr 2/2020/CM

zapytanie ofertowe

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2020/CM
dotyczy projektu „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”,
nr POPC.03.02.00-00-0426/19

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 1/2020/CM), realizując zasadę konkurencyjności Dostarczenie doposażenia niezębnych do powadzenia szkoleń- sprzęt i oprogramowanie komputerowe i urządzenia multimedialne w ramach „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”,nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

– dla realizacji zadania 1. Doposażenie IT – sprzęt komputerowy i oprogramowanie dokonano wyboru oferty firmy PHU Inter-Tab Jan Pazdecki NIP 9680227545, REGON 251134335, Józefów 27, 62-872 Godziesze Małe.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższą wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 170 280,00 zł brutto.

– dla realizacji zadania 2. Doposażenie IT – rzutniki multimedialne dokonano wyboru oferty firmy PHU Inter-Tab Jan Pazdecki NIP 9680227545, REGON 251134335, Józefów 27, 62-872 Godziesze Małe.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższą wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 5 860,00 zł brutto.

– dla realizacji zadania 3 Doposażenie IT – drukarki 3D dokonano wyboru oferty firmy PHU Inter-Tab Jan Pazdecki NIP 9680227545, REGON 251134335, Józefów 27, 62-872 Godziesze Małe.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższą wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 6 400,00zł brutto.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/user/publication/edit/1256792

Dziękujemy za udział w zapytaniu.