fbpx

CYBERMISTRZ

Zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia niezębnych do powadzenia szkoleń-sprzęt i oprogramowanie komputerowe i urządzenia multimedialne w ramach realizowanego projektu pt. „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów” nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia TIK.

Podział na zadania:
1. Doposażenie IT – sprzęt komputerowy i oprogramowanie
2. Doposażenie IT – rzutniki multimedialne
3. Doposażenie IT – drukarki 3D

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Termin składania oferty 10.08.2020 r.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności
EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1256792

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami:

Zapytanie ofertowe nr 02/2020/CM

PassMark – CPU Benchmarks – List of Benchmarked CPUs

Załącznik nr 1 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 2A – Formularz ofertowy do zadania 1

Załącznik nr 2B – Formularz ofertowy do zadania 2

Załącznik nr 2C – Formularz ofertowy do zadania 3

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania