fbpx

CYBERMISTRZ

ZAPYTANIE OFERTOWE 04/2021/CM

zapytanie ofertowe

ZAPYTANIA OFERTOWEGO 04/2021/CM W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla uczniów wrocławskich szkół.

Szanowni Państwo
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla uczniów wrocławskich szkół.

W ramach realizowanego projektu pt. „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów” nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania oferty 03.03.2021 r. godz.09:00

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33494

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami:

Załącznik nr 1  Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 2A Formularz ofertowy zadanie 1

Załącznik nr 2B Formularz ofertowy zadanie 2

Załącznik nr 2C Formularz ofertowy zadanie 3

Załącznik nr 3  Wykaz osób

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 Standard wymagań kompetencji cyfrowych

Zapytanie ofertowe szkolenia dla uczniów 4/2021/CM