fbpx

CYBERMISTRZ

Ogłoszenie ZAPYTANIA OFERTOWEGO 06/2021/CM W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

zapytanie ofertowe

Dostęp do platformy e-learningowej i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania platformy zawierającej treści dydaktyczne z  5 obszarów kompetencji cyfrowych poziom A oraz B zgodnie z ramą DIGCOMP, oraz podstawowej wiedzy i umiejętnościach programowania i projektowania graficznego dla 610 uczestników w wieku szkolnym (10-18 lat) oraz pracowników GOK.

Szanowni Państwo
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na

Dostęp do platformy e-learningowej i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania platformy zawierającej treści dydaktyczne z  5 obszarów kompetencji cyfrowych poziom A oraz B zgodnie z ramą DIGCOMP, oraz podstawowej wiedzy i umiejętnościach programowania i projektowania graficznego dla 610 uczestników w wieku szkolnym (10-18 lat) oraz pracowników GOK.

w ramach realizowanego projektu pt. „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów” nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania oferty 27.09.2021 r. godz. 10:00

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/69901 

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o funkcjonalności platformy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 – Standard wymagań kompetencji cyfrowych dot. Działania 3.2 „innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach programu operacyjnego polska cyfrowa 2014.dat

Zapytanie ofertowe – dostęp do platformy e-lerningowej ZO_06_2021_CM