fbpx

CYBERMISTRZ

Ogłoszenie ZAPYTANIA OFERTOWEGO 05/2021/CM W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

zapytanie ofertowe

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla uczniów wrocławskich szkół.

 

Szanowni Państwo
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla uczniów wrocławskich szkół.

w ramach realizowanego projektu pt. „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów” nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania oferty 09.03.2021 r. godz.10:00

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34841

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami:

Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 2A Formularz ofertowy – zadanie 1

Załącznik nr 2B Formularz ofertowy – zadanie 2

Załącznik nr 2C Formularz ofertowy – zadanie 3

Załącznik nr 3 Wykaz osób

Załącznik nr 3A Wykaz doświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 Standard wymagań kompetencji cyfrowych

Zapytanie_ofertowe_szkolenia_dla uczniów_5_2021_CM