fbpx

CYBERMISTRZ

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe

Ogłoszenie  ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Przeprowadzenie szkoleń i mentoringu z zakresu kompetencji cyfrowych dla pracowników GOK-ów.

 

Szanowni Państwo

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na

Przeprowadzenie szkoleń i mentoringu z zakresu kompetencji cyfrowych dla pracowników GOK-ów.

w ramach realizowanego projektu pt. „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów” nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania oferty 24.09.2020 r.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS:

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5652

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 – Standard wymagań kompetencji cyfrowych dot. Działania 3.2 „innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach programu operacyjnego polska cyfrowa 2014-2020)

Załącznik nr 6 – Podstawowe kompetencje tik pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury i kompetencje pracownika gminnej samorządowej instytucji kultury

 

Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego nr 2/2020/CM

zapytanie ofertowe

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2020/CM
dotyczy projektu „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”,
nr POPC.03.02.00-00-0426/19

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 1/2020/CM), realizując zasadę konkurencyjności Dostarczenie doposażenia niezębnych do powadzenia szkoleń- sprzęt i oprogramowanie komputerowe i urządzenia multimedialne w ramach „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”,nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

– dla realizacji zadania 1. Doposażenie IT – sprzęt komputerowy i oprogramowanie dokonano wyboru oferty firmy PHU Inter-Tab Jan Pazdecki NIP 9680227545, REGON 251134335, Józefów 27, 62-872 Godziesze Małe.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższą wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 170 280,00 zł brutto.

– dla realizacji zadania 2. Doposażenie IT – rzutniki multimedialne dokonano wyboru oferty firmy PHU Inter-Tab Jan Pazdecki NIP 9680227545, REGON 251134335, Józefów 27, 62-872 Godziesze Małe.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższą wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 5 860,00 zł brutto.

– dla realizacji zadania 3 Doposażenie IT – drukarki 3D dokonano wyboru oferty firmy PHU Inter-Tab Jan Pazdecki NIP 9680227545, REGON 251134335, Józefów 27, 62-872 Godziesze Małe.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższą wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 6 400,00zł brutto.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/user/publication/edit/1256792

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

Zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia niezębnych do powadzenia szkoleń-sprzęt i oprogramowanie komputerowe i urządzenia multimedialne w ramach realizowanego projektu pt. „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów” nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia TIK.

Podział na zadania:
1. Doposażenie IT – sprzęt komputerowy i oprogramowanie
2. Doposażenie IT – rzutniki multimedialne
3. Doposażenie IT – drukarki 3D

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Termin składania oferty 10.08.2020 r.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności
EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1256792

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami:

Zapytanie ofertowe nr 02/2020/CM

PassMark – CPU Benchmarks – List of Benchmarked CPUs

Załącznik nr 1 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 2A – Formularz ofertowy do zadania 1

Załącznik nr 2B – Formularz ofertowy do zadania 2

Załącznik nr 2C – Formularz ofertowy do zadania 3

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST