fbpx

CYBERMISTRZ

Zapytania ofertowe

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2021/CM

zapytanie ofertowe

dotyczy projektu „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”, nr POPC.03.02.00-00-0426/19

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 5/2021/CM, opublikowane w bazie konkurencyjności pod nr 2021-1329-34841), realizując zasadę konkurencyjności na Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla uczniów wrocławskich szkół z 5 obszarów kompetencji cyfrowych (zgodnie z ramą DIGCOMP -Digital Competence Framework), także w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętnościach programowania i projektowania w ramach 3 zadań, w ramach projektu pn. „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”, nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”  Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

dla realizacji zadania 1. dokonano wyboru oferty firmy  WROcomp Szkolenia – Usługi Informatyczne Jerzy Żemła, NIP 7491979734, REGON 020368380, ul. Główna 42, 64-061 Wrocław. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 170 000,00 zł brutto.

dla realizacji zadania 2. dokonano wyboru oferty firmy  WROcomp Szkolenia – Usługi Informatyczne Jerzy Żemła, NIP 7491979734, REGON 020368380, ul. Główna 42, 64-061 Wrocław. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 88 000,00 zł brutto.

 dla realizacji zadania 3. dokonano wyboru oferty firmy  WROcomp Szkolenia – Usługi Informatyczne Jerzy Żemła, NIP 7491979734, REGON 020368380, ul. Główna 42, 64-061 Wrocław. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 288 000,00 zł brutto.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34841?sekcja=oferty 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

Ogłoszenie ZAPYTANIA OFERTOWEGO 05/2021/CM W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

zapytanie ofertowe

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla uczniów wrocławskich szkół.

 

Szanowni Państwo
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla uczniów wrocławskich szkół.

w ramach realizowanego projektu pt. „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów” nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania oferty 09.03.2021 r. godz.10:00

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34841

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami:

Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 2A Formularz ofertowy – zadanie 1

Załącznik nr 2B Formularz ofertowy – zadanie 2

Załącznik nr 2C Formularz ofertowy – zadanie 3

Załącznik nr 3 Wykaz osób

Załącznik nr 3A Wykaz doświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 Standard wymagań kompetencji cyfrowych

Zapytanie_ofertowe_szkolenia_dla uczniów_5_2021_CM

ZAPYTANIE OFERTOWE 04/2021/CM

zapytanie ofertowe

ZAPYTANIA OFERTOWEGO 04/2021/CM W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla uczniów wrocławskich szkół.

Szanowni Państwo
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla uczniów wrocławskich szkół.

W ramach realizowanego projektu pt. „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów” nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania oferty 03.03.2021 r. godz.09:00

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33494

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami:

Załącznik nr 1  Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 2A Formularz ofertowy zadanie 1

Załącznik nr 2B Formularz ofertowy zadanie 2

Załącznik nr 2C Formularz ofertowy zadanie 3

Załącznik nr 3  Wykaz osób

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 Standard wymagań kompetencji cyfrowych

Zapytanie ofertowe szkolenia dla uczniów 4/2021/CM

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2020/CM dotyczy projektu „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”,nr POPC.03.02.00-00-0426/19

zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 3/2020/CM), realizując zasadę konkurencyjności  Przeprowadzenie szkoleń i mentoringu z zakresu kompetencji cyfrowych dla pracowników GOK-ó w ramach „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”,nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”  Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

– dla realizacji zadania 1. dokonano wyboru oferty firmy  WROcomp szkolenia- usługi informatyczne Jerzy Żemła, NIP 7491979734, REGON 020368380, ul. Głowna 42, 64-061 Wrocław. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 111 000,00 zł brutto.

 Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/7919?sekcja=oferty

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

Zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe
Ogłoszenie zapytania ofertowego 03/2020/cm przeprowadzenie szkoleń i mentoringu z zakresu kompetencji cyfrowych dla pracowników GOK-ów.

Szanowni Państwo


Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe ZO 03/2020/CM na  

Przeprowadzenie szkoleń i mentoringu z zakresu kompetencji cyfrowych dla pracowników GOK-ów.

w ramach realizowanego projektu pt. „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOK-ów” nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania oferty 02.10.2020 r. do godz. 14:00.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/7919

 

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 – Standard wymagań kompetencji cyfrowych dot. Działania 3.2 „innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach programu operacyjnego polska cyfrowa 2014-2020)

Załącznik nr 6 – Podstawowe kompetencje tik pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury i kompetencje pracownika gminnej samorządowej instytucji kultury

Anulowane postępowanie ZO 02/2020/CM

zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo

Powołując się na zapisy zawarte w treści Zapytanie Ofertowe 02/2020/CM z dnia 16.09.2020 r., w pkt 16.5 “Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.”
informujemy, że postępowanie zostało ANULOWANE.
Złożone oferty zostaną odesłane bez rozpatrywania, a wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.

Złożone oferty zostaną odesłane bez rozpatrywania, a wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.

Zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe

Ogłoszenie  ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Przeprowadzenie szkoleń i mentoringu z zakresu kompetencji cyfrowych dla pracowników GOK-ów.

 

Szanowni Państwo

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na

Przeprowadzenie szkoleń i mentoringu z zakresu kompetencji cyfrowych dla pracowników GOK-ów.

w ramach realizowanego projektu pt. „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów” nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania oferty 24.09.2020 r.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS:

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5652

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 – Standard wymagań kompetencji cyfrowych dot. Działania 3.2 „innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach programu operacyjnego polska cyfrowa 2014-2020)

Załącznik nr 6 – Podstawowe kompetencje tik pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury i kompetencje pracownika gminnej samorządowej instytucji kultury

 

Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego nr 2/2020/CM

zapytanie ofertowe

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2020/CM
dotyczy projektu „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”,
nr POPC.03.02.00-00-0426/19

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 1/2020/CM), realizując zasadę konkurencyjności Dostarczenie doposażenia niezębnych do powadzenia szkoleń- sprzęt i oprogramowanie komputerowe i urządzenia multimedialne w ramach „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”,nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

– dla realizacji zadania 1. Doposażenie IT – sprzęt komputerowy i oprogramowanie dokonano wyboru oferty firmy PHU Inter-Tab Jan Pazdecki NIP 9680227545, REGON 251134335, Józefów 27, 62-872 Godziesze Małe.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższą wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 170 280,00 zł brutto.

– dla realizacji zadania 2. Doposażenie IT – rzutniki multimedialne dokonano wyboru oferty firmy PHU Inter-Tab Jan Pazdecki NIP 9680227545, REGON 251134335, Józefów 27, 62-872 Godziesze Małe.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższą wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 5 860,00 zł brutto.

– dla realizacji zadania 3 Doposażenie IT – drukarki 3D dokonano wyboru oferty firmy PHU Inter-Tab Jan Pazdecki NIP 9680227545, REGON 251134335, Józefów 27, 62-872 Godziesze Małe.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższą wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 6 400,00zł brutto.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/user/publication/edit/1256792

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST